Category Archives: Aktualności

11 Paź

Konkursy przedmiotowe LKO w roku szkolnym 2018-2019

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursach przedmiotowych.

Terminy konkursów 2018-2019

Regulamin konkursu przedmiotowego z geografii SP 2018-2019

Regulamin konkursu przedmiotowego z historii SP 2018-2019

Regulamin konkursu przedmiotowego z biologii SP 2018-2019

Regulamin konkursu przedmiotowego z chemii SP 2018-2019

Regulamin konkursu przedmiotowego z fizyki SP 2018-2019

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego SP 2018-2019

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka polskiego SP 2018-2019

Regulamin konkursu przedmiotowego z matematyki SP 2018-2019

 

02 Paź

Spotkanie z Rodzicami

Codzienna obserwacja dzieci ukazuje jak ważna jest rola otoczenia, które samodzielność dziecka może rozwijać lub ograniczać, a nawet tłumić.

Zapraszamy Rodziców na spotkanie, które poprowadzi pedagog przedszkola mgr Renata Bator

Termin: 15.10 2018r.(poniedziałek)
Godzina: 16:00
Miejsce:świetlica szkolna

Temat spotkania ,,Sposób na samodzielne dziecko”.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!!

09 Wrz

Egzamin ósmoklasisty

Ósmoklasiści w kwietniu 2019r. po raz pierwszy będę pisali egzamin. Potrwa on trzy dni – odbędzie się 15-17 kwietnia (poniedziałek – środa).

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzaminy będą miały różną długość: z polskiego potrwa 120 minut, z matematyki – 100 minut, a z języka obcego – 90 minut; dla uczniów ze specjalnymi potrzebami czas ten będzie wydłużony.

Terminy główne:

język polski – 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 16 kwietnia 2019 (wtorek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 (środa) – godz. 9:00

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Do 30 września

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:

  • języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu,
  • zamiaru przystąpienia ucznia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 15 października

Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

Do 20 listopada

Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

Na 3 miesiące przed egzaminem – ok. 15 stycznia

Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie  w deklaracji złożonej do 30 września.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia składa wniosek do okręgowej komisji egzaminacyjnej o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia (w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia).

Do ok. 30 marca (nie później niż 2 tygodnie przed egzaminem)

Dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego. Rodzice tych uczniów mogą przekazać dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego języka obcego nowożytnego. Może on zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Termin główny egzaminu ósmoklasisty:

język polski – 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 16 kwietnia 2019 (wtorek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 (środa) – godz. 9:00

Dwa dni robocze od dnia egzaminu z danego przedmiotu

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące naruszenia w trakcie egzaminu przepisów związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty.

Pierwsza połowa czerwca: 35 czerwca 2019.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego (14 czerwca 2019r.)

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty   do szkół.

Dzień zakończenia roku szkolnego

Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

09 Wrz

ZEBRANIE Z RODZICAMI – 10 WRZEŚNIA 2018 R. – SALE

Klasy I-III, godzina16.30.

sala
IA Wioletta Grzezułka 01
IIA Julia Szopa 02
IIB Katarzyna Kwiatkowska 03
IIIA Jolanta Guziewicz 06

Klasy IV-VIII, godzina 17.30.

IVA Paulina Marchel 06
IVB Katarzyna Grabias-Banaszewska 07
VA Jacek Marciniak świetlica
VB Arkadiusz Szakoła 13
VIA Małgorzata Wojciechowska 05
VIIA Monika Barska 04
VIIIA Marta Rosolska 14
VIIIB Robert Gembara 12