Dokumenty

Dokumenty szkolne:

STATUT I WSO

docSTATUT ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE

docWSO  SP28 – waga ocen –  2017/2018

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE

doc-e1411921344743Regulamin

WAGA OCEN

doc-e1411921344743WSO – waga ocen – 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE

doc-e1411921344743Wymagania edukacyjne

 

PLAN PRACY SZKOŁY

doc-e1411921344743Plan Pracy Szkoły_2018_19

 

SZKOLNE ZASADY I KONSEKWENCJE

doc-e1411921344743     Szkolne zasady i konsekwencje

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

doc-e1411921344743Program Profilaktyczno-Wychowawczy SP 28__2018_19

ZGODY

doc      DEKLARACJA REZYGNACJI Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

docZgoda rodziców na udział dziecka w dyskotece szkolnej

docZgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych

docZgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie

docZgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w wyjeździe edukacyjnym

 

USPRAWIEDLIWIENIA I ZWOLNIENIA

docUsprawiedliwienie nieobecności

 Zdocwolnienie z zajęć

 

 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

doc Regulamin

 ŚWIETLICA SZKOLNA


doc-e1411921344743
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU_SZKOLNYM 2018-2019

docRegulamin świetlicy Zespołu Edukacyjnego nr 8

docPLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ_SP_28_2018_19

 

UBEZPIECZENIE

 

 

DUPLIKATY DOKUMENTÓW

docWzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej.

 

UCHWAŁY I REGULAMINY

file_type_icons_flat_-12

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze

 

PROCEDURY

1 Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy

2. Procedura postępowania wobec ucznia, który jest sprawcą czynu karalnego

3. Procedura postępowania w przypadku popełnienia przez ucznia czynu zabronionego-kradzieży

4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych

5. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków

6. Procedura postępowania w przypadku stosowania przez ucznia przemocy psychicznej wobec innego ucznia

7. Procedura postępowania w przypadku ucznia niedożywionego i zaniedbanego

8. Procedura Niebieskiej Karty

9. Procedura postępowania w przypadku przekroczenia prawa przez nauczyciela

10. Procedura postępowania nauczyciela, gdy znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk

11. Procedury postępowania wobec uczniów w szczególnej sytuacji zapewnienia im ochrony w przypadku odmowy powrotu do domu.

12. Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia się do szkoły po dziecko nietrzeźwego rodzica

13. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami
wskazującymi na przemoc fizyczną w domu.

14. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów

15. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej dziecka przez dorosłego

16. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia przez nauczyciela oraz naruszenia godności osobistej nauczyciela przez ucznia

17. Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcę czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.

18. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych

19. Osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu lub innych środków  odurzających na terenie szkoły

20. Procedura postępowania dotycząca samowolnego opuszczania zajęć lub szkoły przez ucznia.

21. Procedura postępowania w przypadku_zagrożenia cyberprzemocą w szkole

22. PSP Zawada – PROCEDURA EWAKUACJI

23. Procedury postępowań na wypadek pojawienia się wszawicy

 

Załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PSP w Zawadzie

1. Regulamin ZFŚS

2.Załącznik nr 1. Wzór Roczny plan ZFŚS

3.Załącznik nr 2. Wzór Tabeli dopłat ZFŚS

4. Załącznik nr 3. Wniosek – pożyczka na cele mieszkaniowe

5. Załącznik nr 4. Wzór umowy pożyczki na cele mieszkaniowe

6. Załącznik nr 5. Wniosek – zapomoga

7. Załącznik nr 6. Wniosek o pomoc okresowe trudności

8. Załącznik nr 7. Wniosek na paczki świąteczne dla dzieci

9. Załącznik nr 8. Wniosek o dopłatę do wypoczynku

10. Załącznik nr 9. Wniosek o dopłatę do wypoczynku dzieci i młodzieży

11. Załącznik nr 10. Wniosek o dopłatę do działalności kulturalnej