Egzamin 2018/2019

INFORMACJA DLA RODZICA UCZNIA PISZĄCEGO EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

WAŻNE:

Wewnątrzszkolna Procedura Egzaminu SP nr 28 _zał. nr 1 do Zarządzenia 03_2019

 

Do 30 września rodzice uczniów klasy ósmej składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu.

Do 15 października roku szkolnego 2018/19 rodzice ucznia, który może mieć dostosowane warunki lub formy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie lekarskie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Na 3 miesiące przed egzaminem (do 15 stycznia) rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

Do ok. 30 marca (nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem) Laureaci i Finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września

Termin egzaminu ósmoklasisty:

  • 15 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka polskiego (120 min.)
  • 16 kwietnia 2019 r. – egzamin z matematyki (100 min.)
  • 17 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka obcego (90 min.)

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – 2 – 3 czerwca 2019 r

21 czerwca 2019 r. dyrektor szkoły przekazuje uczniom – wraz ze świadectwem – zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szczegółowy harmonogram można przeczytać tutaj:

Terminarz egzaminów

Szczegółowy komunikach o dostosowaniach można przeczytać tutaj:

Komunikat o dostosowaniach

Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu z poszczególnych przedmiotów można przeczytać tutaj:

j. angielski 

j. polski

matematyka

Wcześniejsze informacje podane na naszej stronie  można przeczytać tutaj:

Egzamin Ósmoklasisty – informacje wrzesień