Rok szkolny 2020/2021

Zielona Góra, 15 maja 2020 r.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ZIELONA GÓRA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rodzice dzieci siedmioletnich!

1. 18 maja 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację – szczegółowy opis zasad obowiązujących w rekrutacji znajdziecie Państwo poniżej.

2. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

UWAGA!

Zalogowanie się do systemu elektronicznego NABORU 2020 r. będzie możliwe

od 18 maja 2020 r.

Link do strony: https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa/

Proszę o zapoznanie się z poniższą informacją, a łatwiej będzie Państwu poruszać
się w NABORZE do SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

I. KONTYNUACJA

 1. Dzieci, którym Prezydent Miasta wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego – w tym przypadku dziecko nie bierze udziału w rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 (*zgodnie z art. 130 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z  2019 r. poz. 1148 z późn.zm.) –  wniosek do pobrania na stronie internetowej Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl

2. Wypełniony i podpisany przez rodziców wniosek o kontynuacji nauki w klasie I szkoły podstawowej, o którym mowa w pkt 1, należy złożyć w szkole, do której dziecko obecnie uczęszcza i w której będzie kontynuowało realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej, od 1 września 2020 roku. Termin składania wniosku określa szczegółowy nowy harmonogram rekrutacji zamieszczony w załącznikach – do pobrania ze strony Miasta Zielona Góra. Proszę rodziców/opiekunów prawnych kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej o kontakt z dyrektorem szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

3. W przypadku, gdy rodzice dzieci będą ubiegać się o kontynuację nauki dziecka w klasie I w innej szkole niż ta, w której realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, dziecko musi wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, chyba że jest to szkoła w obwodzie, której zamieszkuje – wtedy będzie przyjęte do tej szkoły podstawowej bez rekrutacji na podstawie zgłoszenia – zgłoszenie można wysłać elektronicznie korzystając z nowej funkcjonalności, która dostępna  jest na koncie zakładanym automatycznie po wypełnieniu podania w systemie NABÓR 2020. Można też wypełnić podanie w formie papierowej dostarczając je do szkoły podstawowej obwodowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkanie danego kandydata z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wzór zgłoszenia znajduje się na stronie Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl

II. KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZYJMOWANI SĄ NA PODSTAWIE:

1. ZGŁOSZENIA KANDYDATA do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia dziecka zamieszkałego w danym obwodzie przez rodziców/ opiekunów prawnych – (wysłanie/złożenie zgłoszenia w szkole obwodowej jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do tej szkoły od nowego roku szkolnego).

Zgłoszenie kandydata do szkoły podstawowej w obwodzie, której mieszka – można wysłać elektronicznie korzystając z nowej funkcjonalności, która dostępna jest na koncie zakładanym automatycznie po wypełnieniu podania na stronie NABORU 2020. Można też wypełnić podanie w formie papierowej, dostarczając je osobiście do szkoły podstawowej obwodowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkanie danego kandydata z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wzór zgłoszenia znajduje się także
w załącznikach na stronie Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl

By łatwiej było Państwu odszukać szkołę podstawową obwodową, w granicach której zamieszkuje Państwa dziecko, proszę zapoznać się z poniższą uchwałą Rady Miasta Zielona Góra.

UCHWAŁA NR VII.135.2019 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Link do BIP-u Urzędu Miasta Zielona Góra, gdzie znajduje się uchwała wraz z  załącznikiem:

https://bip.zielonagora.pl/akty/1/11084/w_sprawie_ustalenia_planu_sieci_publicznych_szkol_podstawowych_oraz_okreslenia_granic_obwodow_publicznych_szkol_podstawowych_od_dnia_1_wrzesnia_2019_roku__EF_BB_BF/

W przypadku, gdy nie możecie Państwo odszukać publicznej szkoły podstawowej obwodowej, do której należy dana ulica – dotyczy to przypadku gdy ww. uchwale nie odszukacie Państwo swojej ulicy, proszę o kontakt telefoniczny z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych,  tel. (68) 4564 975 _sekretariat.

2. WNIOSKU – kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz wymaganymi do ich potwierdzenia dokumentami, określonymi przez organ prowadzący w uchwale Rady Miasta Zielona Góra – wniosek wraz z załącznikiem
do wniosku do wypełnienia na stronie internetowej https://www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa/ w zakładce Dokumenty oraz do pobrania na stronie Miasta Zielona Góra zielona-gora.pl

3. SKIEROWANIA – dotyczy to uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych (skierowanie ucznia na wniosek rodziców) uczniowie posiadający ww. orzeczenie nie uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.

Jeżeli uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegają
się o przyjęcie do szkoły podstawowej – oddział ogólnodostępny, uczestniczą w rekrutacji zgodnie z zasadami przyjętymi w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021.

Podobna zasada dotyczy kandydatów, którzy nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (tj. muszą spełniać określone kryteria, którym odpowiada odpowiednia liczba punktów oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów (uchwała Rady Miasta Zielona Góra do zapoznania się na stronie internetowej Miasta Zielona Góra   www.zielona-gora.pl

Link do uchwały Rady Miasta dostępny powyżej.

            Bliższe informacje w sprawie składania wnioski i uzyskania skierowania do oddziału integracyjnego, uzyskacie Państwo telefonicznie w Departamencie Edukacji i Spraw Społecznych Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 63a,  pod nr tel. (68) 45 64 977.

              PRZYJMOWANIE KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCHprzykładowe sposoby wypełniania wniosku w przypadku wyboru  takich  oddziałów.

1. Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów którzy:

1.1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

1.2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły
lub oddziału;

1.3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

2. Ponadto kandydaci do tych oddziałów, muszą spełnić inne warunki wskazane
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.).

3. Szkoły podstawowe prowadzące postępowanie rekrutacyjne do oddziałów sportowych klas pierwszych w Zielonej Górze, na rok szkolny 2020/2021 to:

a) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Stanisława Wyspiańskiego 23;

b) Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Polskich Olimpijczyków”
w Zespole Edukacyjnym nr 4, ul. Drzonków – Szkolna 2, Zielona Góra.

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, W TYM ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – różne warianty wypełniana wniosku. 

Wariant 1.

Przykładowy sposób wypełniania wniosku w przypadku wyboru oddziału sportowego

i/lub ogólnodostępnego w tej samej szkole podstawowej.

Pamiętajmy, że mamy w postępowaniu rekrutacyjnym do wyboru tylko trzy szkoły podstawowe.

Preferencja Szkoła podstawowa Typ oddziału
1. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Kusocińskiego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych

Sportowy
2. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Kusocińskiego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych

ogólnodostępny
3. Szkoła Podstawowa nr X  im. …………………… ogólnodostępny
4. Szkoła Podstawowa nr Y   …….………………. ogólnodostępny

  Wariant 2.

Przykładowy sposób wypełniania wniosku w przypadku wyboru oddziałów sportowych

i/lub ogólnodostępnych w dwóch szkołach podstawowych prowadzących
oddziały sportowe.

Pamiętajmy, że mamy w postępowaniu rekrutacyjnym do wyboru tylko trzy szkoły

Preferencja Szkoła podstawowa Typ oddziału
1. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Kusocińskiego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych

Sportowy
2. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Kusocińskiego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych

ogólnodostępny
3. Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi
 w Zespole Edukacyjnym nr 4
Sportowy
4. Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zespole Edukacyjnym nr 4
ogólnodostępny
5. Szkoła Podstawowa nr X  im. ……………………. ogólnodostępny

Wariant 3.

Przykładowy sposób wypełniania wniosku w przypadku wyboru tylko oddziałów

ogólnodostępnych w trzech szkołach podstawowych

Pamiętajmy, że mamy w postępowaniu rekrutacyjnym do wyboru tylko trzy szkoły

Preferencja Szkoła podstawowa Typ oddziału
1. Szkoła Podstawowa nr X . …………………….. ogólnodostępny
2. Szkoła Podstawowa nr Y   im . ……………………. ogólnodostępny
3. Szkoła Podstawowa nr Z im. ————————– ogólnodostępny

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru do oddziałów sportowych uzyskacie Państwo ww. szkołach prowadzących taki nabór w roku szkolnym 2020/2021.

WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH oraz ZESPOŁÓW

(w skład, których wchodzą szkoły podstawowe)

BIORĄCYCH UDZIAŁ w NABORZE 2020

(WSPOMAGANEGO SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM)

            W naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą poniższe szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Zielona Góra:

 

Lp.

 

Nazwa szkoły Adres Telefon
1. Szkoła Podstawowa nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Stefana Wyszyńskiego 17 (+48 68) 326 48 86
2. Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Stefana Wyszyńskiego 101 (+48 68) 326 36 80
3. Szkoła Podstawowa nr 5
w Zespole Edukacyjnym nr 1
im. Jeana de La Fontaine’a
ul. Truskawkowa 12 (+48 68) 324 81 11
4. Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta
ul. Św. Kingi 1 (+48 68) 454 87 47
5. Szkoła Podstawowa nr  8
im. Jana Brzechwy
ul. Kąpielowa 7 (+48 68) 324 89 14
6. Szkoła Podstawowa  nr 10
im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Sportowych
ul. Stanisława Wyspiańskiego 23 (+48 68) 451 20 60
7. Szkoła Podstawowa nr 11

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyńskiego

w Zespole Edukacyjny nr 9

ul. Spawaczy 3d (+48 68) 451 89 51
8. Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Fryderyka Chopina 18a (+48 68) 452 85 00

 

9. Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółcza 66 (+48 68) 325 50 11
10. Szkoła Podstawowa nr 15
im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego
ul. Lisia 37 (+48 68) 453 17 77
11. Szkoła Podstawowa nr 17
 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Generała Władysława Sikorskiego
w Zespole Edukacyjnym nr 2
ul. Leopolda Staffa 10 (+48 68) 453 88 83
12. Szkoła Podstawowa nr 18
im. Arkadego Fiedlera
ul. Francuska 10 (+48 68) 455 77 77
13. Szkoła Podstawowa nr 21
im. Karola Wojtyły w Zespole Edukacyjnym nr 3
ul. Osiedle Pomorskie 13 (+48 68) 325 82 32
14. Ekologiczna Szkoła Podstawowa
nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
w Zespole Szkól Ekologicznych
im. Unii Europejskiej 
ul. Słowacka 4  

(+48 68) 454 23 08

 

 

 

15.

Szkoła Podstawowa  nr 24
z Oddziałami Integracyjnymi
im. „Polskich Olimpijczyków”
w Zespole Edukacyjnym nr 4
 

ul. Drzonków – Szkolna 2,
66-004 Zielona Góra

 

(+48 68) 327 51 28

 

16. Szkoła Podstawowa nr 25
im. mjra Henryka Sucharskiego
w Zespole Edukacyjnym nr 5
ul. Ochla – Szkolna 1,
66-006 Zielona Góra
(+48 68) 321 15 92
17. Szkoła Podstawowa nr 26
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Brzechwy w Zespole Edukacyjnym nr 6
ul. Przylep – 8 Maja 6,
66-015 Zielona Góra
(+48 68) 321 36 44
18. Szkoła Podstawowa nr 27

im. Władysława Broniewskiego
w Zespole Edukacyjnym nr 7

ul. Stary Kisielin – Szkolna 14,

66-002 Zielona Góra

(+48 68) 320 96 53
19. Szkoła Podstawowa nr 28
im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich”
w Zespole Edukacyjnym nr 8
ul. Zawada – Szkolna 24,
66-001 Zielona Góra
(+48 68) 321 12 68
20. Szkoła Podstawowa nr 29
w Zespole Edukacyjnym nr 10
ul. Energetyków 7 (+48 68) 411 13 75

III . WARUNKI I ZASADY PRZYJĘCIA KANDYDATÓW  DO KLAS PIERWSZYCH SPOZA OBWODU DANEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

1. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021, zamieszkałego poza obwodem danej szkoły, odbywa się na podstawie kryteriów oraz odpowiadającej  jej liczbie punktów zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zielona Góra (treść uchwały w załącznikach) na stronie Miasta Zielona Góra zielona-gora.pl

2. Rekrutacja kandydata do oddziału sportowego na rok szkolny 2020/2021, prowadzona będzie z uwzględnieniem warunków i kryteriów zawartych w ustawie Prawo oświatowe.

3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami,  inni kandydaci mogą być przyjęci do klasy pierwszej w tej szkole w trybie postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego. 

 4. Kolejność złożonych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej
nie ma wpływu na przyjęcie kandydata do tej szkoły.

5. We WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ można wskazać maksymalnie trzy szkoły podstawowe z określeniem kolejności od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej. W danej szkole można wybrać dowolną liczbę typów oddziałów, jeżeli szkoła posiada takie w swojej ofercie – oddział ogólnodostępny, oddział sportowy.

5.1. Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

a) elektronicznie na stronie internetowej

https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa/

System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu, dzięki któremu będziecie mogli Państwo przesłać dokumenty w formie elektronicznej, sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do wybranej szkoły podstawowej oraz potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do tej szkoły.

b) w formie papierowej

Formularze dostępne w szkole (stolik w wejściu głównym do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8, w godzinach od 8:00 do 14:00) i na stronie internetowej Zespołu Edukacyjnego nr 8 (www.pspzawada.edu.pl)  oraz na stronie internetowej Miasta Zielona Góra  www.zielona-gora.pl.

5.2. Wypełniony wniosek podpisuje rodzic/opiekun prawny

6. W przypadku, gdy kandydat nie dostanie się do żadnej ze wskazanych we wniosku szkół podstawowych, system elektronicznego naboru przypisze go automatycznie do szkoły podstawowej obwodowej (zgodnej z miejscem jego zamieszkania).

7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

WAŻNE – SKŁADANIE WNIOSKÓW

1. Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku, należy złożyć tylko w  szkole podstawowej wskazanej w pierwszej preferencji w terminie od 18 do 27 maja 2020 roku.

1.1. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć na dwa sposoby:

a) elektronicznie wysyłając go za pomocą systemu Nabór 2020. Instrukcja jak przesłać wniosek wraz z załącznikami znajduje się w osobnym pliku „Instrukcja przesyłania dokumentów”. Wnioski przesłane mailem na adres szkoły, nie będą rozpatrywane. Elektronicznie można złożyć jedynie wniosek wypełniony wcześniej w systemie Nabór.
Nie ma możliwości przesłania elektronicznie wniosku wypełnionego ręcznie.

b) osobiście: Należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w szkole podstawowej poprzez umieszczanie go w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – w skrzynce na listy przy wejściu głównym do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze. Składając wniosek osobiście należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Zachować co najmniej 2m odległości między innymi osobami – rodzicami, pracownikami szkoły podstawowej/zespołu. Proszę wchodzić do budynków pojedynczo. Przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa.

c) wniosek i załączniki powinny być ze sobą spięte lub umieszczone w koszulce,
   tak by stanowiły całość.

 1.2. Wnioski tylko WYPEŁNIONE w systemie Nabór 2020, ale nie PRZESŁANE/ZŁOŻONE w szkole podstawowej wskazanej jako pierwsza preferencja, nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

 2. Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie. Wnioski złożone po terminie
nie będą rozpatrywane. Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające przeprowadzane jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w postępowaniu rekrutacyjnym.

IV. KRYTERIA ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM REKRUTACYJNYM DO KLAS PIERWSZYCH  W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

1. KRYTERIA:

a) w preferowanej publicznej szkole podstawowej obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata – 25 pkt;

b) rodzice kandydata pracują w preferowanej publicznej szkole podstawowej lub w obwodzie tej szkoły – 20 pkt;

c) kandydat uczęszczał do przedszkola funkcjonującego w obwodzie preferowanej publicznej szkoły podstawowej – 15 pkt;

d) w obwodzie preferowanej publicznej szkoły podstawowej zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 10 pkt.

 2. WYMAGANE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DOKUMENTY – są dostępne na stronie nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa w zakładce Dokument oraz na stronie internetowej Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl

Są to:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej wraz z załącznikiem zawierającym informacje o spełnieniu kryteriów rekrutacji w publicznych szkołach podstawowych:

a) Wzór oświadczenia o uczęszczaniu kandydata do przedszkola.

b) Wzór oświadczenia o posiadaniu rodzeństwa.

c) Wzór oświadczenia rodziców kandydata, że pracują w preferowanej publicznej szkole podstawowej lub w obwodzie tej szkoły.

d) Wzór oświadczenia o zamieszkiwaniu w obwodzie preferowanej publicznej szkoły podstawowej krewnych dziecka, wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

2. Wzór zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej obwodowej – dotyczy tylko kandydatów wybierających szkołę podstawową obwodową. Zgłoszenia nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 V. UWAGI KOŃCOWE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Rodzice dzieci biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 na wolne miejsca (poza szkołą podstawową obwodową), wypełniają wniosek wraz z załącznikiem oraz załączają wymagane dokumenty w oryginale i przesyłają/składają w szkole podstawowej, wskazanej we wniosku jako szkoła podstawowa pierwszej preferencji w terminie określonym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego (nowy harmonogram rekrutacji -do zapoznania się w załącznikach).

 2. Jeżeli kandydat chce zostać uczniem oddziału sportowego w szkole podstawowej prowadzącej takie oddziały, musi spełniać określone w przepisach oświatowych warunki, w tym przejść próbę sprawności fizycznej – rodzice kandydatów do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych, proszeni są o bezpośredni kontakt ze szkołami prowadzącymi nabór do takich oddziałów.

3. Przy elektronicznym wypełnieniu wniosku, otrzymacie Państwo automatycznie login
i hasło do systemu Nabór 2020, które umożliwią logowanie oraz sprawdzenie czy dziecko zostało przyjęte do wybranej szkoły podstawowej (zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego).

4. W przypadku ręcznego wypełnienia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, należy dokładnie podać wszystkie dane, w tym adres e-mailowy. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy podadzą maila będą mieli możliwość przypomnienia loginu (nazwy użytkownika) oraz zresetowania hasła do konta w systemie NABÓR 2020.

5. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do żadnej z trzech preferowanych szkół podstawowych funkcjonujących poza obwodem, automatycznie zostaną przypisani do szkoły podstawowej obwodowej.

10015_Nowy Harmonogram Naboru

10049_informator dla rodziców, maj 2020

instrukcja_dokumenty_sp

W przypadku pytań – dotyczących wyłącznie składania dokumentów – możecie się Państwo kontaktować telefonicznie z przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej pod numerem komórkowym: 459 450 012 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 14:00 .

Waldemar Dejnega, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej,

wicedyrektor ZE 8 w Zielonej Górze.

 

Zielona Góra, 8 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice!

                     Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
informujemy, że rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych zostaje przesunięta i rozpocznie się 18 maja 2020 r.  Trwają również prace nad przygotowaniem takiego rozwiązania teleinformatycznego, aby  tegoroczny nabór został przeprowadzony wyłącznie w formie elektronicznej.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przygotowuje bezpieczne rozwiązanie, które umożliwi rodzicom złożenie wniosku wraz z załącznikami „bez wychodzenia z domu”.

Harmonogram rekrutacji do klas I SP na rok szkolny 2020- 2021 – zmieniony

Zielona Góra, 20 lutego 2020 r.

Szanowni Rodzice!

Poniżej publikujemy informacje o zasadach rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

W momencie uruchomienia rekrutacji znajdą tu Państwo również przekierowanie do systemu elektronicznego naboru, za pomocą którego będziecie Państwo mogli poznać ofertę szkoły podstawowowej, wypełnić niezbędne dokumenty oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.

Zarzadzenie Prezydenta Miasta 72.2020

Harmonogram rekrutacji do publicznych szkół podstawowych