12 lip

Konkurs „Trzymaj Formę!” rozstrzygnięty… Jesteśmy wśród nagrodzonych!

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs na projekt edukacyjny, promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2015/2016, którego organizatorami są Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Do etapu krajowego konkursu z województwa lubuskiego zakwalifikowano projekt Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp.

W dniu 16 czerwca w Warszawie odbył się uroczysty finałKonkursu, podczas którego ogłoszono i nagrodzono trzy najlepsze prace. Laureatami etapu krajowego zostali:

 • Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie – I miejsce,
 • Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu – II miejsce,
 • Zespół Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. – III miejsce.

Ponadto informuję, że na etapie wojewódzkim ww. konkursu, którego organizatorem jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. i Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, laureatami zostali:

 • Zespół Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp.- I miejsce,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie – II miejsce,     
 • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Września-Woldenberczyków w Dobiegniewie – III miejsce.

Fundatorem nagród na etapie wojewódzkim jest Marszałek Województwa Lubuskiego.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratuluję i informuję, iż wręczenie nagród etapu wojewódzkiego odbędzie się podczas konferencji podsumowującej X edycję programu „Trzymaj Formę!” w listopadzie br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

10 lip

Twórcze Lato w Zawadzie – Przyjaciele Lasu/harmonogram

PROGRAM

Twórcze Lato w Zawadzie- Przyjaciele Lasu

Tydzień II :  11 VII 2016 r.  – 15 VII 2016 r.

Dzień tygodnia

 

Zadania do realizacji

 

Odpowiedzialnipomoce

Poniedziałek

11 VII

I. Wspólne spotkanie w świetlicy.II. Spacer – obserwacje przyrodnicze –  jak posługiwać się sprzętem optycznym – lornetka i atlasami przyrodniczymi.

Zabawy integracyjne – ruchowe w plenerze.

III. Obiad

IV. Zajęcia  programowe:

a) internetowe,

b) plastyczne,

c) sportowe.

  

 

Kierownik,

wychowawcy

Wtorek

12 VII

I. Wspólne spotkanie w świetlicy.II. Zajęcia programowe: Podchody – omówienie zasad, podział na grupy: uciekającą i goniącą.

III. Obiad

IV. Zajęcia programowe:

a) internetowe,

b) plastyczne,

c) sportowe.

 

 

Kierownik,

wychowawcy

 

Środa

13 VII

I. Wspólne spotkanie w świetlicy.II. Warsztaty fotografowania świata przyrody.

III. Obiad.

IV. Zajęcia programowe:

a) internetowe,

b) plastyczne,

c) sportowe.

 

Kierownik,

wychowawcy

Czwartek

14 VII

I. Wspólne spotkanie w świetlicy.II. Wycieczka do Lasu Odrzańskiego – spotkanie z leśnikiem, warsztaty przyrodnicze.

III. Obiad

IV. Zabawy integracyjne – ruchowe w plenerze.

Kierownik,

wychowawcy

Piątek

15 VII

I. Wspólne spotkanie w świetlicy.II Wyjazd do Cigacic do portu rzecznego:

a) rejs galarem po Odrze,

b) ognisko z pieczeniem kiełbasek,

c) wręczanie nagród, dyplomów,

d) zabawy w plenerze –  gry i zabawy sportowe,

Sesja fotograficzna

 

Kierownik,

wychowawcy

 

04 lip

Regulamin półkolonii „Twórcze Lato w Zawadzie – Przyjaciele Lasu”

Regulamin półkolonii

„Twórcze Lato w Zawadzie – Przyjaciele Lasu”

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa

oraz proces rekrutacji do projektu „Twórcze Lato w Zawadzie – Przyjaciele Lasu”.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Organizatorem półkolonii jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie przy dofinansowaniu z budżetu Miasta Zielona Góra. Partnerami PSP w Zawadzie przy realizacji zadania będą: STOWARZYSZENIE NA RZECZ RZWOJU ZAWADY I KRĘPY  oraz Nadleśnictwo Przytok.
 2. Celem zadania jest zapewnienie dzieciom opieki podczas ferii letnich, integracja dzieci pochodzących z rożnych miejscowości i środowisk oraz rozwój umiejętności społecznych, sportowych i artystycznych dzieci.
 3. Projekt będzie realizowany w czasie wakacji letnich, w terminie od 04.07.2016 r. do 15.07.2016 r. w godzinach od 800 do 1400.
 4. Siedzibą półkolonii będzie Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie, ul. Zawada – Szkolna 24.
 5. Łączna liczba uczestników półkolonii nie może przekroczyć 30 osób.
 6. Organizator półkolonii zapewni uczestnikom opiekunów z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.
 7. Pobyt obejmie zajęcia:
 • sportowe,
 • zawody i zabawy na świeżym powietrzu,
 • internetowo – komputerowe,
 • gry i zabawy integracyjne,
 • zajęcia plastyczne i techniczne,
 • warsztaty przyrodnicze,
 • spacery po lesie,
 • wycieczki: na basen CRS, do Lasu Odrzańskiego, do portu w Cigacicach – rejs galarem po Odrze.
 1. Szczegółowy harmonogram zajęć stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Każdy uczestnik otrzyma harmonogram półkolonii.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć ze względów organizacyjnych i pogodowych.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie

§ 2

 1. Uprawnionymi do udziału w półkolonii są uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w wieku od 6-13 lat.
 2. Na pisemną prośbę rodzica ( prawnego opiekuna ), uczestnikiem półkolonii może być również uczeń innej szkoły, z terenu Miasta Zielona Góra, po uzyskaniu zgody organizatora wypoczynku.

Proces rekrutacji

§ 3

 1. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii będzie złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2016 r. prawidłowo wypełnionej „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku” , stanowiącą zał. nr 2 do Regulaminu oraz wpłacenie kwoty 100 zł.
 2. O zakwalifikowaniu dziecka na półkolonię, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność złożenia deklaracji.
 3. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych niż miejsc w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną dzieci:

a) które nie mają zapewnionej opieki w domu, ponieważ rodzice pracują zawodowo,

b) z rodzin korzystających z pomocy społecznej,

c) z rodzin wielodzietnych,

d) z rodzin niepełnych.

 1. Lista zakwalifikowanych dzieci będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w budynku szkoły.
 2. W przypadku rezygnacji dziecka z uczestnictwa w projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 

Pozostałe postanowienia

§ 4

 1. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w szkole, miejscach realizacji programu.
 2. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców i kierownika zimowiska.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone umyślnie przez uczestnika półkolonii.

§ 5

 1. Organizator półkolonii nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe uczestnika półkolonii.
 2. Za realizację procesu rekrutacji oraz przebieg półkolonii odpowiada kierownik wypoczynku.
 3. W zakresie nieuregulowanym regulaminem zastosowanie mają przepisy dotyczące organizacji wypoczynku.

 

 

 

04 lip

Twórcze Lato w Zawadzie – Przyjaciele Lasu/harmonogram

PROGRAM

Twórcze Lato w Zawadzie- Przyjaciele Lasu

Tydzień I: 04 VII 2016 r. – 08 VII 2016 r.

Dzień tygodnia  Zadania do realizacji

 

Odpowiedzialni 

Poniedziałek

04 VII

 

I. Wspólne spotkanie w świetlicy:1.Podział na grupy, przydział wychowawców.

II. Zajęcia programowe – Stworzenie Regulaminu Uczestnika.

III. Obiad

IV. Zajęcia programowe w grupach:

a) komputerowo-internetowe,

b) sportowe,

c) plastyczno-muzyczne.

Sesja fotograficzna.

kierownik,

wychowawcy

Wtorek

05 VII

I. Wspólne spotkanie w świetlicy.II.  Zajęcia programowe –  wyjazd na basen CRS

III. Obiad

IV. Zabawy w plenerze – spacer do lasu – podchody.

kierownik

wychowawcy

Środa

06 VII

I. Wspólne spotkanie w świetlicy.II. Zajęcia  programowe:

Spotkanie z policjantem – bezpieczne wakacje.

III. Obiad.

IV. Spacer do lasu – obserwacje przyrodnicze. Zajęcia programowe;

a) komputerowo-internetowe,

b) sportowe,

c) plastyczno-muzyczne.

kierownik,

wychowawcy

Czwartek

07 VII

I. Wspólne spotkanie w świetlicy.II. Zajęcia  programowe. Spacer do lasu – poznajemy drzewa naszych lasów, uczymy się korzystać z przewodników botanicznych.

III. Obiad.

IV. ,,TWORZYMY MAKIETĘ LASU’’.

Etap 1.: Rośliny w naszym lesie – różne techniki plastyczne – praca zespołowa – praca indywidualna.

Zajęcia programowe:

a) komputerowo-internetowe,

b) sportowe,

c) plastyczno-muzyczne.

Sesja fotograficzna.

 

kierownik,

wychowawcy

Piątek

08 VII

I. Wspólne spotkanie w świetlicy.II. Spacer do lasu – obserwacje przyrodnicze w plenerze z wykorzystaniem sprzętu optycznego.

III. Obiad.

IV. ,,TWORZYMY MAKIETĘ LASU’’.

Etap 2.: Zwierzęta w naszym lesie – różne techniki plastyczne – praca zespołowa – praca indywidualna.

Zajęcia programowe:

a) komputerowo-internetowe,

b) sportowe,

c) plastyczno-muzyczne.

Sesja fotograficzna

kierownik,

wychowawcy

 

PROGRAM

Twórcze Lato w Zawadzie- Przyjaciele Lasu

Tydzień II :  11 VII 2016 r.  – 15 VII 2016 r.

Dzień tygodnia

 

Zadania do realizacji

 

Odpowiedzialnipomoce

Poniedziałek

11 VII

I. Wspólne spotkanie w świetlicy.II. Spacer – obserwacje przyrodnicze –  jak posługiwać się sprzętem optycznym – lornetka i atlasami przyrodniczymi.

Zabawy integracyjne – ruchowe w plenerze.

III. Obiad

IV. Zajęcia  programowe:

a) internetowe,

b) plastyczne,

c) sportowe.

  

 

Kierownik,

wychowawcy

Wtorek

12 VII

I. Wspólne spotkanie w świetlicy.II. Zajęcia programowe: Podchody – omówienie zasad, podział na grupy: uciekającą i goniącą.

III. Obiad

IV. Zajęcia programowe:

a) internetowe,

b) plastyczne,

c) sportowe.

 

 

Kierownik,

wychowawcy

 

Środa

13 VII

I. Wspólne spotkanie w świetlicy.II. Warsztaty fotografowania świata przyrody.

III. Obiad.

IV. Zajęcia programowe:

a) internetowe,

b) plastyczne,

c) sportowe.

 

Kierownik,

wychowawcy

Czwartek

14 VII

I. Wspólne spotkanie w świetlicy.II. Wycieczka do Lasu Odrzańskiego – spotkanie z leśnikiem, warsztaty przyrodnicze.

III. Obiad

IV. Zabawy integracyjne – ruchowe w plenerze.

Kierownik,

wychowawcy

Piątek

15 VII

I. Wspólne spotkanie w świetlicy.II Wyjazd do Cigacic do portu rzecznego:

a) rejs galarem po Odrze,

b) ognisko z pieczeniem kiełbasek,

c) wręczanie nagród, dyplomów,

d) zabawy w plenerze –  gry i zabawy sportowe,

Sesja fotograficzna

 

Kierownik,

wychowawcy