31 sie

Statut Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze – tekst ujednolicony – 31.08.2022

Szanowni Państwo! W zakładce „dokumenty” można znaleźć zaktualizowany Statut Szkoły  (uwzględniający zmiany w prawie oświatowym).

Zmiany dotyczą m.in.: organizacji pracy Przedszkola nr 44, organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 28, oceniania wewnątrzszkolnego (np. „średnia ważona a ocena bieżąca/semestralna).

Szczegóły:

STATUT ZE8 tekst ujednolicony_01.09.2022

 

 

26 sie

Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługuje (dotyczy także obywateli Ukrainy):

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w okresie:                   

  • do 15 września 2022 r., (w przypadku dokumentów przesyłanych Pocztą Polską decyduje data stempla pocztowego),
  • w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2022 r.,
  • w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do 15 lutego 2023 r.;

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku…

Treść całego dokumentu:

Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych

katalog wydatkow i zasady rozliczania stypendiów szkolnych

Załączniki:

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Pełnomocnictwo dla rodzica

16 sie

PODZIAŁ NA GRUPY PRZEDSZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2022-2023

PODZIAŁ NA GRUPY DZIECI PRZYJĘTYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 44 W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2022-2023

(NA PODSTAWIE ZŁOŻONEJ DEKLARACJI O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU 2022, NA PODSTAWIE SKIEROWANIA PRZEZ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA).

INFORMACJE ZOSTAŁY WYWIESZONE NA TABLICY PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO PRZEDSZKOLA.

SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW I DYREKTORÓW Z RODZICAMI DZIECI PRZYJĘTYCH DO GRUPY NAJMŁODSZEJ – BIEDRONEK – ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 SIERPNIA O GODZINIE 16:15 W ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 28.