Nabór 2019/2020

 

 

Szanowni Rodzice!

Poniżej publikujemy informacje o zasadach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria rekrutacji i dokumenty potwierdzające ich spełnianie.

W momencie uruchomienia rekrutacji znajdą tu Państwo również przekierowanie do systemu elektronicznego naboru, za pomocą którego będziecie Państwo mogli poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wypełnić niezbędne dokumenty oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.

Oferta edukacyjna naszego przedszkola – KLIKNIJ

Ważne dokumenty:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddziałów_przedszkolnych_2019/2020

Informator dla rodziców -rok szkolny 2019-2020

Postępowanie rekrutacyjne (wyciąg z harmonogramu rekrutacji):

17 kwietnia – 30 kwietnia 2019r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony jest z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego możecie Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W momencie uruchomienia rekrutacji system pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

Uwaga!

Przed wypełnieniem wniosku i odpowiednich załączników warto zapoznać się z Informatorem dla rodziców (dokument powyżej).

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola_Nabór 2019

Uchwały Rady Miasta Zielona Góra w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, m.in. kryterium związane z obowiązkowym szczepieniem ochronnym dziecka. Szczegóły w uchwale z dnia 26 lutego 2019r.

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra kryteria rekrutacji do przedszkoli 2017

Zmiana uchwały z dnia 28 lutego 2017r. -kryteria na drugim_etapie post. rekr. do publicznych przedszkoli

Załączniki:

Kryterium ustawowe _ oświadczenie_wielodzietność rodziny

Kryterium ustawowe _ oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie dziecko posiadające rodzeństwo

Oświadczenie _szczepienia ochronne lub odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego _2019

Dokument dotyczący przetwarzania danych osobowych :

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do przedszkola_1

Wszystkie druki dostępne w Sekretariacie ZE nr8.

UWAGA!

Dokumenty, będące załącznikami do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia, będące załącznikami do wniosku, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

„Lista sprawdzająca”, czyli „Kryteria rekrutacji i dokumenty potwierdzające ich spełnianie”: