Dokumenty

Dokumenty szkolne:

STATUT I OW

docSTATUT ZE8

docWaga ocen_obowiązująca od 01.09.2022

 docRegulamin zdalnego i mieszanego trybu nauczania_SP nr 28

docZasady oceniania obowiązujące podczas nauczania zdalnego_2020_2021

Szkolny zestaw podręczników

dopuszczonych do użytku w ZE nr 8 w roku szkolnym 2020-2021

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020-2021

Szkolny zestaw podręczników                                                                                                                  dopuszczenie do użytku w ZE nr 8 w roku szkolnym 2019/2020

docZał. nr 1 do Uchwały nr 11_wykaz podręczników

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie ZE nr 8/od 01.09.2020:

Procedura funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zielonej Górze_od 01.09.2020.

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 28 w ZG_od o1.09.2020.

Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej Procedura korzystania z biblioteki szkolnej

Procedura przewozu autobusem szkolnym_od 01.09.2020

Procedura wyjścia grupy uczniów SP28 na plac zabaw, boisko szkolne, przerwę

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

Procedura mycia i dezynfekcji pomieszczeń_ZE8

Procedura i harmonogram wydawania posiłków

ORLIK – REGULAMIN

docZał. nr 1 do Zarządzenia 07 z dnia 16.04.2021 ORLIK_Regulamin_od 16.04.2021 do odwołania

Regulamin obowiązującego stroju i wyglądu ucznia                                                                              w Szkole Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze

doc-e1411921344743Regulamin_strój i wygląd ucznia_SP 28

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE

doc-e1411921344743Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

doc-e1411921344743   Regulamin zajęć wychowania fizycznego 2019_2020

WAGA OCEN

doc-e1411921344743Waga ocen_obowiązująca od 01.09.2019

                           
                                          REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

doc-e1411921344743Regulamin dyskotek SP28_2022_23

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

doc-e1411921344743Wymagania edukacyjne

 

PLAN PRACY SZKOŁY

doc-e1411921344743Plan pracy szkoły 2019_2020

 

 
SZKOLNE ZASADY I KONSEKWENCJE

doc-e1411921344743     Załącznik do Zarządzenia nr 1 _2020, zasady i konsekwencje

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

doc-e1411921344743Program Profilaktyczno-Wychowawczy_ 2019-2020

 
ZGODY

doc      DEKLARACJA REZYGNACJI Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

docZgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych

docZgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie

docZgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w wyjeździe edukacyjnym

                 zgoda rodziców na udział w dyskotece

 

USPRAWIEDLIWIENIA I ZWOLNIENIA

docUsprawiedliwienie nieobecności

 Zdocwolnienie z zajęć

 

 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

doc Regulamin stołówki szkolnej_2019r.

 ŚWIETLICA SZKOLNA


doc-e1411921344743

docRegulamin korzystania ze świetlicy szkolnej

docPlan pracy świetlicy szkolnej 2019_2020

 

UBEZPIECZENIE

Zielona Góra, 4 września 2019r.

ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Państwo!

W imieniu Rady Rodziców informuję, że w roku szkolnym 2019/2020 dzieci naszej Placówki (Przedszkole i Szkoła) posiadają od 1 września 2019r. ubezpieczenie NNW w InterRisk

Składka roczna: 35 zł/osoba

Szczegóły:

NNW_Przedszkole_Szkoła

TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Zielona Góra, 4 września 2018r.

 

Szanowni Państwo!

W imieniu Rady Rodziców informuję, że w roku szkolnym 2018/19 dzieci naszej Placówki (Przedszkole i Szkoła) posiadają od 1 września 2018r. ubezpieczenie NNW w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AVIVA.

Polisa NR: 100050046408

Składka  roczna: 40.00 zł.

Poniżej następujące dokumenty:

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

2. Informacja dotycząca zakresu ubezpieczenia

Informacja dotycząca zakresu ubezpieczenia – składka 40zł

3.  Formularz zgłoszenia szkody (wypełniając formularz pamiętajmy – niepotrzebne są: pieczęć Zespołu oraz podpis dyrektora – wystarczy skontaktować się np. z agentem – tel. 731 – 076 – 132 )

Formularz zgłoszenia szkody

Kontakt z agentem ubezpieczeniowym – tel. 731 – 076 – 132

 

Władysław Kondras/ZE nr 8

 

 

 

DUPLIKATY DOKUMENTÓW

docWzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej.

 

UCHWAŁY I REGULAMINY

file_type_icons_flat_-12

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze

 

PROCEDURY

1 Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy

2. Procedura postępowania wobec ucznia, który jest sprawcą czynu karalnego

3. Procedura postępowania w przypadku popełnienia przez ucznia czynu zabronionego-kradzieży

4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych

5. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków

6. Procedura postępowania w przypadku stosowania przez ucznia przemocy psychicznej wobec innego ucznia

7. Procedura postępowania w przypadku ucznia niedożywionego i zaniedbanego

8. Procedura Niebieskiej Karty

9. Procedura postępowania w przypadku przekroczenia prawa przez nauczyciela

10. Procedura postępowania nauczyciela, gdy znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk

11. Procedury postępowania wobec uczniów w szczególnej sytuacji zapewnienia im ochrony w przypadku odmowy powrotu do domu.

12. Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia się do szkoły po dziecko nietrzeźwego rodzica

13. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami
wskazującymi na przemoc fizyczną w domu.

14. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów

15. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej dziecka przez dorosłego

16. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia przez nauczyciela oraz naruszenia godności osobistej nauczyciela przez ucznia

17. Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcę czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.

18. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych

19. Osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu lub innych środków  odurzających na terenie szkoły

20. Procedura postępowania dotycząca samowolnego opuszczania zajęć lub szkoły przez ucznia.

21. Procedura postępowania w przypadku_zagrożenia cyberprzemocą w szkole

22. PSP Zawada – PROCEDURA EWAKUACJI

23. Procedury postępowań na wypadek pojawienia się wszawicy

 

Załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PSP w Zawadzie

1. Regulamin ZFŚS

2.Załącznik nr 1. Wzór Roczny plan ZFŚS

3.Załącznik nr 2. Wzór Tabeli dopłat ZFŚS

4. Załącznik nr 3. Wniosek – pożyczka na cele mieszkaniowe

5. Załącznik nr 4. Wzór umowy pożyczki na cele mieszkaniowe

6. Załącznik nr 5. Wniosek – zapomoga

7. Załącznik nr 6. Wniosek o pomoc okresowe trudności

8. Załącznik nr 7. Wniosek na paczki świąteczne dla dzieci

9. Załącznik nr 8. Wniosek o dopłatę do wypoczynku

10. Załącznik nr 9. Wniosek o dopłatę do wypoczynku dzieci i młodzieży

11. Załącznik nr 10. Wniosek o dopłatę do działalności kulturalnej

Prezentacja  Bezpieczeństwo