Nabór 2020/2021

 

Zielona Góra, 19 maja 2020 r.

UWAGA RODZICE – KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA

Przesyłając WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola w formie elektronicznej należy pamiętać o wszystkich załącznikach potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów oraz adresu zamieszkania.  

TYLKO wniosek kompletny wraz z zeskanowanymi, podpisanymi przez Państwa ZAŁĄCZNIKAMI wyczerpuje procedurę i daje pewność, że pod względem formalnym jest on POPRAWNIE ZŁOŻONY.  

INSTRUKCJA przesyłania dokumentów znajduję się w załącznikach na dole strony.

Zielona Góra, 13 maja 2020 r.

Szanowni Rodzice!

Od poniedziałku 18 maja rusza rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej Górze.

Przedstawiam Państwu „Informator dla Rodziców” oraz „Instrukcję przesyłania dokumentów”. Proszę bardzo uważnie zapoznać się z obydwoma dokumentami i stosować się do zasad w nich zawartych.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 Szanowni Rodzice!

           Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

            Wzorem lat ubiegłych, rekrutacja prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2020 na stronie  www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole dostępny jest informator o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,  dokumenty oraz wzory formularzy.

            Ilekroć w dalszej części informacji mowa jest o przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

 I. Informacje ogólne

1. Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe w Zielonej Górze.

Celem potwierdzenia miejsca zamieszkania w Zielonej Górze do wniosku należy dołączyć pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT (np. PIT-37, PIT-38, PIT-28 lub innego odpowiedniego dla formy dokonywanego przez Państwa rozliczenia). PITy powinny dotyczyć roku 2019. W sytuacji jeżeli nie dokonali Państwo jeszcze rozliczenia podatku za rok 2019, dopuszcza się złożenie rozliczenia za rok 2018.

Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania po 1 stycznia 2020 r. do wniosku mogą dołączyć kopię druku ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, złożone w odpowiednim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze.

Do wniosku należy dołączyć PIT obojga lub jednego z rodziców/opiekunów.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2014-2017).

3. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są tylko dzieci 6-letnie podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego (urodzone w 2014 roku).

4. Korzystanie z wychowania przedszkolnego, na zasadach obowiązujących w miejskich przedszkolach, możliwe jest również w trzech przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, tj.:

  1. Przedszkole „Jacek i Agatka”, ul. Zachodnia 61,
  2. Przedszkole „Kraina Baśni”, ul. Jerzego Waszczyka 4a-4b-4c,
  3. Przedszkole nr 47 „Happy Days – Szczęśliwe Dni”, ul. Wrocławska 20, które od 1 września 2020 r. będzie przedszkolem publicznym.

Przedszkola te przeprowadzają rekrutację dzieci, stosując kryteria, terminy i zasady obowiązujące w naborze do przedszkoli miejskich.

5. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie na wolne miejsca.

 II. Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze kontunuowania edukacji przedszkolnej dziecka.

2. Deklarację należy złożyć w terminie do 6 marca 2020 r. w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

3. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu.

III. Postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy lub dzieci chcących zmienić przedszkole odbywa się na pisemny wniosek rodzica.

2. Rodzice składając wniosek mogą wskazać maksymalnie 3 przedszkola, wpisując swoje preferencje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

3. Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby: 

a) elektronicznie na stronie internetowej

www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole  

System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu, dzięki któremu będziecie mogli Państwo przesłać dokumenty w formie elektronicznej, sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz potwierdzić wolę przyjęcia dziecka.

b) w formie papierowej

Formularze dostępne w przedszkolu (stolik  w wejściu głównym do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8, w godzinach od 8:00 do 14:00) i na stronie internetowej Zespołu Edukacyjnego nr 8 (www.pspzawada.edu.pl) oraz do pobrania na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole w zakładce  Dokumenty oraz na stronie internetowej Miasta Zielona Góra   www.zielona-gora.pl.

Wypełniony wniosek podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka.

 Ważne! SKŁADANIE WNIOSKÓW!

4. Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć w tylko w przedszkolu/szkole podstawowej w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, wskazanych w  pierwszej  preferencji w terminie od 18 do 27 maja 2020 r.

5. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć na dwa sposoby:

a) elektronicznie wysyłając go za pomocą systemu Nabór

www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole  

Instrukcja jak przesłać wniosek wraz z załącznikami znajduje się w osobnym pliku „Instrukcja przesyłania dokumentów”. Wnioski przesłane mailem na adres przedszkola nie będą rozpatrywane. Elektronicznie można złożyć jedynie wniosek wypełniony wcześniej w systemie Nabór. Nie ma możliwości przesłania elektronicznie wniosku wypełnionego ręcznie.

b) osobiście

Należy złożyć wniosek w przedszkolu/szkole poprzez umieszczanie go w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – w skrzynce na listy przy wejściu głównym do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze.  Składając wniosek osobiście należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Zachować co najmniej 2 m odległość między innymi osobami – rodzicami, personelem przedszkola. Wchodzić do budynków pojedynczo. Przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Wniosek i załączniki powinny być ze sobą spięte lub umieszczone w koszulce, tak by stanowiły całość.

6.  Wnioski tylko WYPEŁNIONE w systemie Nabór 2020, ale nie PRZESŁANE/ZŁOŻONE w przedszkolu pierwszej preferencji nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Ważne!

Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

 

IV. Kryteria rekrutacji i dokumenty potwierdzające ich spełnianie

1. Kryteria ustawowe

W przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe.

Lp. Kryterium ustawowe Liczba punktów za spełnianie kryterium Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
1 wielodzietność rodziny

 kandydata

300 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2 niepełnosprawność kandydata 300 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)
3 niepełnosprawność jednego z rodziców

kandydata

300
4 niepełnosprawność obojga rodziców

kandydata

300
5 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 300
6 samotne wychowywanie

 kandydata w rodzinie

300 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
7 objęcie kandydata pieczą

zastępczą

300 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

Ważne  pojęcia!

 Wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 UWAGA!

Dokumenty, będące załącznikami do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia, będące załącznikami do wniosku, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2. Kryteria, określone przez organ prowadzący

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLVI.570.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.  538) zmienionej uchwałą Rady Miasta Zielona Góra nr V.122.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli ( Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 poz. 887):

Lp. Kryterium samorządowe Liczba punktów za

spełnianie kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
1. Dziecko obojga rodziców pracujących, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego zawodowo lub uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko.

 

20

1)   zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu lub o wykonywaniu pracy na podstawie umowycywilnoprawnej,2)   zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybiedziennym,3)   zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,4)   wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. 
2. Dziecko jednego rodzica pracującego, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się do rodziców wspólnie wychowujących dziecko.  

5

3. Dziecko posiadające rodzeństwo:

1)     kontynuujące edukację przedszkolną we wskazanym we wniosku publicznym przedszkolu w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, albo

2)     kontynuujące edukację w szkole lub innej jednostce oświatowej w zespole edukacyjnym, do którego należy publiczne przedszkole wskazane we wniosku w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, albo

3)     dziecko posiadające rodzeństwo wspólnie ubiegające się o przyjęcie do tego samego publicznego przedszkola w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja.

 

15

 

 

Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
4. Wybrane przedszkole publiczne znajduje się we wniosku:

 

 

 

 

 
na I preferencji, 50
na II preferencji, 10
na III preferencji. 2
5. Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów, ubiegające się o przyjęcie do publicznego przedszkola specjalizującego się
w żywieniu dzieci z alergiami. Kryterium to ma zastosowanie wyłącznie w przypadku dzieci starających się o miejsce w Miejskim Przedszkolu nr 7, które na podstawie uchwały nr XL/477/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2001 r. prowadzi odpowiednie żywienie dla dzieci z alergią pokarmową.
30 Zaświadczenie lekarza specjalisty
o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych.  
6.

 

Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego 150 Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 Ważne!

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

 W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 V. Uwagi końcowe

1. Dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte.

Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola w terminie 5-10 czerwca 2020 r.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

2. Roczne przygotowanie przedszkolne

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Na wniosek rodziców dziecko 6-letnie może także rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Decyzja o wyborze jednej formy kształcenia należy do rodziców dzieci 6-letnich.

Rodzice, którzy chcą, aby ich 6-letnie dziecko:

a) kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie do 6 marca 2020 r.,

b) realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wypełniają wniosek przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego (wskazując max. trzy oddziały przedszkolne od najbardziej do najmniej preferowanego) i składają wraz z załącznikami w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny wskazany jako placówka pierwszej preferencji. Wniosek bierze udział w rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

c) rozpoczęło naukę w klasie I szkoły podstawowej biorą udział w naborze do szkół podstawowych, który odbywa się wg innych kryteriów i w innych terminach. Więcej o naborze do szkół podstawowych można znaleźć na stronie internetowej Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl

3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na rok szkolny 2020/2021 nabór do oddziałów przedszkolnych będą prowadziły następujące szkoły podstawowe:

  • Szkoła Podstawowa nr 2, Stefana Wyszyńskiego 101;
  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ryszarda Peryta, ul. Św. Kingi 1;
  • Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Fryderyka Chopina 18a;
  • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera, ul. Francuska 10;
  • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych, ul. Słowacka 4;
  • Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zespole Edukacyjnym nr 6, ul. Przylep – 8 Maja 6;

4. Rekrutacja uzupełniająca

Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Informator dla rodziców MP 44 w Zielonej Górze, 13.05.2020.

instrukcja przesyłania dokumentów do przedszkola

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020-2021 – zmieniony

W przypadku pytań – dotyczących wyłącznie składania dokumentów – możecie się Państwo kontaktować telefonicznie z przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej pod numerem komórkowym: 459 450 012 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 14:00 .

Waldemar Dejnega, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej,

wicedyrektor ZE 8 w Zielonej Górze.

Zielona Góra, 8 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice!

             Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
informujemy, że rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020-2021 zostaje przesunięta i rozpocznie się 18 maja 2020 r.  Trwają również prace nad przygotowaniem takiego rozwiązania teleinformatycznego, aby  tegoroczny nabór został przeprowadzony wyłącznie w formie elektronicznej.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przygotowuje bezpieczne rozwiązanie, które umożliwi rodzicom złożenie wniosku wraz z załącznikami „bez wychodzenia z domu”.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020-2021 – zmieniony

Zielona Góra, 20 lutego 2020 r.

Szanowni Rodzice!

Poniżej publikujemy informacje o zasadach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria rekrutacji i dokumenty potwierdzające ich spełnianie.

W momencie uruchomienia rekrutacji znajdą tu Państwo również przekierowanie do systemu elektronicznego naboru, za pomocą którego będziecie Państwo mogli poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wypełnić niezbędne dokumenty oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.

Zarzadzenie Prezydenta Miasta 71.2020

Harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_

w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2020_2021

Uchwała Rady Miasta w sprawie kryteriów naboru

W dniach od 2 do 6 marca rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola powinni złożyć deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego. 

Druki będą dostępne od piątku, 28 lutego, u wychowawców grup oraz w sekretariacie zespołu oraz na naszej stronie.

INFORMATOR DLA RODZICÓW

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami rekrutacji do przedszkola zamieszczonymi w poniższym INFORMATORZE… Szczególnie proszę zwrócić uwagę na wymagane dokumenty, które należy załączyć do wydrukowanego i podpisanego wniosku (UWAGA! NOWY DOKUMENT!).

00. Informator dla rodziców NABÓR 2020 – 20.03.