Procedury

Procedury

1 Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy

2. Procedura postępowania wobec ucznia, który jest sprawcą czynu karalnego

3. Procedura postępowania w przypadku popełnienia przez ucznia czynu zabronionego-kradzieży

4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych

5. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków

6. Procedura postępowania w przypadku stosowania przez ucznia przemocy psychicznej wobec innego ucznia

7. Procedura postępowania w przypadku ucznia niedożywionego i zaniedbanego

8. Procedura Niebieskiej Karty

9. Procedura postępowania w przypadku przekroczenia prawa przez nauczyciela

10. Procedura postępowania nauczyciela, gdy znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk

11. Procedury postępowania wobec uczniów w szczególnej sytuacji zapewnienia im ochrony w przypadku odmowy powrotu do domu.

12. Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia się do szkoły po dziecko nietrzeźwego rodzica

13. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami
wskazującymi na przemoc fizyczną w domu.

14. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów

15. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej dziecka przez dorosłego

16. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia przez nauczyciela oraz naruszenia godności osobistej nauczyciela przez ucznia

17. Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcę czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.

18. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych

19. Osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu lub innych środków  odurzających na terenie szkoły

20. Procedura postępowania dotycząca samowolnego opuszczania zajęć lub szkoły przez ucznia.

21. Procedura postępowania w przypadku_zagrożenia cyberprzemocą w szkole

22. PSP Zawada – PROCEDURA EWAKUACJI

23. Procedury postępowań na wypadek pojawienia się wszawicy