Nabór 2021/2022

Szanowni państwo,

Prezydent Miasta Zielona Góra podpisał zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Dnia 15 marca zostanie uruchomiona platforma rekrutacyjna Nabór 2021:

https://nabor.pcss.pl/zielonagora

Na bieżąco warto śledzić informacje zawarte na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra:

http://www.zielona-gora.pl/PL/1045/7965/Nabor_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_2021_2022/

Harmonogram rekrutacji:

harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli na_rok_szkolny_2021_2022

 

UWAGA!

Zielona Góra, 12 marca 2021 r.

Szanowni Rodzice!

Od poniedziałku 15 marca rusza rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej Górze.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm).

Wzorem lat ubiegłych, rekrutacja prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2021 na stronie  www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole dostępny jest informator o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,  dokumenty oraz wzory formularzy.

            Ilekroć w dalszej części informacji mowa jest o przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

 I. Informacje ogólne

1. Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe w Zielonej Górze.

Celem potwierdzenia miejsca zamieszkania w Zielonej Górze do wniosku należy dołączyć pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT (np. PIT-37, PIT-38, PIT-28 lub innego odpowiedniego dla formy dokonywanego przez Państwa rozliczenia). PIT-y powinny dotyczyć roku 2020 . W sytuacji jeżeli nie dokonali Państwo jeszcze rozliczenia podatku za rok 2020, dopuszcza się złożenie rozliczenia za rok 2019.

Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania po 1 stycznia 2021 r. do wniosku mogą dołączyć kopię druku ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, złożone w odpowiednim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze.

Do wniosku należy dołączyć PIT obojga lub jednego z rodziców/opiekunów.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2015-2018).

3. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie na wolne miejsca.

II. Postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy lub dzieci chcących zmienić przedszkole odbywa się na pisemny wniosek rodzica.

2. Rodzice składając wniosek mogą wskazać maksymalnie 3 przedszkola, wpisując swoje preferencje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

3. Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby: 

a) elektronicznie na stronie internetowej

www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole  

System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu, dzięki któremu będziecie mogli Państwo przesłać dokumenty w formie elektronicznej, sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz potwierdzić wolę przyjęcia dziecka.

b) w formie papierowej

Formularze dostępne w przedszkolu (stolik  w wejściu głównym do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8, w godzinach od 8:00 do 14:00) i na stronie internetowej Zespołu Edukacyjnego nr 8 (www.pspzawada.edu.pl) oraz do pobrania na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole w zakładce  Dokumenty oraz na stronie internetowej Miasta Zielona Góra   www.zielona-gora.pl.

od dnia 15 marca 2021 r.

Wypełniony wniosek podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka.

 Ważne! SKŁADANIE WNIOSKÓW!

4. Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć w tylko w przedszkolu/szkole podstawowej w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, wskazanych w  pierwszej  preferencji w terminie od 15 do 30 marca 2021 r.

5. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć na dwa sposoby:

a) elektronicznie wysyłając go za pomocą systemu Nabór

www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole  

b) osobiście

Należy złożyć wniosek w przedszkolu/szkole poprzez umieszczanie go w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – w skrzynce na listy przy wejściu głównym do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze (od strony ulicy Zawada-Szkolna).  Składając wniosek osobiście należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Zachować co najmniej 2 m odległość między innymi osobami – rodzicami, personelem przedszkola/szkoły. Przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Wniosek i załączniki powinny być ze sobą spięte lub umieszczone w koszulce/kopercie, tak by stanowiły całość.

6.  Wnioski tylko WYPEŁNIONE w systemie NABÓR 2021, ale nie PRZESŁANE ELEKTRONICZNIE  wraz z załącznikami poprzez platformę NABÓR 2021 do przedszkola pierwszej preferencji nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Ważne!

Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

DO SKŁADANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY ZAŁĄCZYĆ PODPISANĄ PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

DOKUMENTAMI POŚWIADCZAJĄCYMI ZATRUDNIENIE jednego/obojga rodziców/opiekunów prawnych są wg. Informatora dla Rodziców:

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
2) zaświadczenie szkoty/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym,
3) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
4) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

Pod numerem telefonu: 68 321 12 68 (sekretariat ZE8) w dni powszednie w godzinach 08:00-12:00 można uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji i wymaganych dokumentów.

Poniżej instrukcja wypełniania i przesyłania wniosków oraz informator m.in. o wymaganych dokumentach.

10539_Instrukcja przesylania dokumentow przedszkole

10512_Informator dla rodziców

UWAGA!

W dniach od 1 do 5 marca 2021 roku rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola powinni złożyć deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego. 

Druki będą dostępne od piątku, 26 lutego, u wychowawców grup oraz w wersji PDF i w wersji edytowalnej na stronie  internetowej Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze w zakładce Przedszkole/Nabór/Nabór 2021/2022.

Prawidłowo wypełnione druki należy złożyć u wychowawców w wyznaczonym terminie lub umieścić w skrzynce pocztowej przy głównych drzwiach wejściowych do budynku (od strony ulicy Szkolnej).

Druk w pliku PDF:

deklaracja_o _kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_druk

Druk w plikach edytowalnych:

deklaracja_o _kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_druk

deklaracja_o _kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_druk

UWAGA!!!

W związku z czasowym zawieszeniem zajęć w naszym Przedszkolu w dniach od 01.03. do 05.03. w wejściu do budynku głównego (od strony ul. Szkolnej) będą wyłożone druki o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wypełnione druki należy wrzucić do dużej skrzynki pocztowej przed wejściem głównym LUB można skan druku przesłać e-mailem na adres: psp.zawada@interia.pl

UWAGA!

Wypełnione druki muszą być podpisane.