Rekrutacja na rok szkolny 2021-2022

Szanowni państwo,

Prezydent Miasta Zielona Góra podpisał zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Dnia 15 marca zostanie uruchomiona platforma rekrutacyjna Nabór:

https://nabor.pcss.pl/zielonagora

Na bieżąco warto śledzić informacje zawarte na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra:

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/7971/Nabor_do_publicznych_szkol_podstawow/

Harmonogram rekrutacji:

10468_Harmonogram rekrutacji do publicz. szkół podstawowych na rok szkolny 2021_2022. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Zielona Góra, 14 marca 2021 r.

Szanowni Rodzice!

Od poniedziałku 15 marca rusza rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowe nr 28 im. Lubuskich Rodzin Katyńskich w Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej Górze.

Rekrutacja do do klas pierwszych w szkołach podstawowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm).

Wzorem lat ubiegłych, rekrutacja prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2021 na stronie  www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa dostępny jest informator o szkołach podstawowych,  dokumenty oraz wzory formularzy.

    I. Informacje ogólne

1. Do klas pierwszych publicznych szkół przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – miejscowości Jany, Krępa, Stożne, Zawada, a w drugiej kolejności z poza obwodu, które podlegają zasadom rekrutacji.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

3. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie na wolne miejsca.

II. Postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy odbywa się poprzez złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego pisemnego ZGŁOSZENIA przyjęcia do szkoły obwodowej – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i na pisemny WNIOSEK rodzica/opiekuna prawnego – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

2. Zgłoszenie i Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby: 

a) elektronicznie na stronie internetowej

www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa  

System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu, dzięki któremu będziecie mogli Państwo przesłać dokumenty w formie elektronicznej, sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do wybranej szkoły oraz potwierdzić wolę przyjęcia dziecka.

b) w formie papierowej

Formularze dostępne w szkole (stolik  w wejściu głównym do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8, w godzinach od 8:00 do 14:00) i na stronie internetowej Zespołu Edukacyjnego nr 8 (www.pspzawada.edu.pl) oraz do pobrania na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa w zakładce  Dokumenty oraz na stronie internetowej Miasta Zielona Góra   www.zielona-gora.pl.

od dnia 15 marca 2021 r.

Wypełnione zgłoszenie/wniosek wraz z załącznikami podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka.

 Ważne! SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ/WNIOSKÓW!

3. Zgłoszenie/Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w szkole podstawowej w której zorganizowana jest klasa pierwsza, wskazanej w pierwszej  preferencji w terminie od 15 do 30 marca 2021 r.

4. Zgłoszenie/Wniosek wraz z załącznikami można złożyć na dwa sposoby:

a) elektronicznie wysyłając za pomocą systemu Nabór

www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa  

b) osobiście

Należy złożyć zgłoszenie/wniosek z załącznikami poprzez umieszczanie go w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – w skrzynce na listy przy wejściu głównym do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze (od strony ulicy Zawada-Szkolna).  Składając zgłoszenie/wniosek osobiście należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Zachować co najmniej 2 m odległość między innymi osobami – rodzicami, personelem przedszkola. Przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Zgłoszenie/Wniosek z załącznikami powinny być ze sobą spięte lub umieszczone w koszulce/kopercie, tak by stanowiły całość.

5.  Zgłoszenia/Wnioski tylko WYPEŁNIONE w systemie NABÓR 2021, ale nie PRZESŁANE ELEKTRONICZNIE wraz z załącznikami poprzez platformę  NABÓR 2021 szkoły pierwszej preferencji nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Ważne!

Zgłoszenie/Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie. Deklaracje/Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kolejność składania zgłoszeń/wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

DO SKŁADANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY ZAŁĄCZYĆ PODPISANĄ PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkoły podstawowej

Pod numerem telefonu: 68 321 12 68 (sekretariat ZE8) w dni powszednie w godzinach 08:00-12:00 można uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji i wymaganych dokumentów.

Poniżej instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń/wniosków oraz informator.

10549_Instrukcja_sp –

10541_Informator dla rodziców_SP _ 2021 – nabór do klas I